پلن های یک ماهه

هاست پرمصرف

۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا

48000

یک ماهه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۴ هسته ای
 • ۴۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۲۰ بازدید در هر لحظه

هاست سازمانی

۲۰۰۰ مگابایت میزان فضا

26000

یک ماهه
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۳ هسته ای
 • ۲۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۱۵ بازدید در هر لحظه

هاست تجاری

۱۰۰۰ مگابایت میزان فضا

12000

یک ماهه
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۲ هسته ای
 • ۱۰۲۴ مگابایت RAM
 • ۱۰ بازدید در هر لحظه

هاست ساده

۵۰۰ مگابایت میزان فضا

5000

یک ماهه
 • ۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۱ هسته ای
 • ۵۱۲ مگابایت RAM
 • ۵ بازدید در هر لحظه

پلن های سه ماهه

هاست پرمصرف

۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا

144000

سه ماهه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۴ هسته ای
 • ۴۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۲۰ بازدید در هر لحظه

هاست سازمانی

۲۰۰۰ مگابایت میزان فضا

77000

سه ماهه
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۳ هسته ای
 • ۲۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۱۵ بازدید در هر لحظه

هاست تجاری

۱۰۰۰ مگابایت میزان فضا

36000

سه ماهه
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۲ هسته ای
 • ۱۰۲۴ مگابایت RAM
 • ۱۰ بازدید در هر لحظه

هاست ساده

۵۰۰ مگابایت میزان فضا

15000

سه ماهه
 • ۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۱ هسته ای
 • ۵۱۲ مگابایت RAM
 • ۵ بازدید در هر لحظه

پلن های شش ماهه

هاست پرمصرف

۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا

288000

شش ماهه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۴ هسته ای
 • ۴۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۲۰ بازدید در هر لحظه

هاست سازمانی

۲۰۰۰ مگابایت میزان فضا

154000

شش ماهه
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۳ هسته ای
 • ۲۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۱۵ بازدید در هر لحظه

هاست تجاری

۱۰۰۰ مگابایت میزان فضا

73000

شش ماهه
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۲ هسته ای
 • ۱۰۲۴ مگابایت RAM
 • ۱۰ بازدید در هر لحظه

هاست ساده

۵۰۰ مگابایت میزان فضا

30000

شش ماهه
 • ۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۱ هسته ای
 • ۵۱۲ مگابایت RAM
 • ۵ بازدید در هر لحظه

پلن های سالیانه

هاست پرمصرف

۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا

528000

سالیانه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۴ هسته ای
 • ۴۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۲۰ بازدید در هر لحظه

هاست سازمانی

۲۰۰۰ مگابایت میزان فضا

283000

سالیانه
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۳ هسته ای
 • ۲۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۱۵ بازدید در هر لحظه

هاست تجاری

۱۰۰۰ مگابایت میزان فضا

134000

سالیانه
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۲ هسته ای
 • ۱۰۲۴ مگابایت RAM
 • ۱۰ بازدید در هر لحظه

هاست ساده

۵۰۰ مگابایت میزان فضا

55000

سالیانه
 • ۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پردازشگر ۱ هسته ای
 • ۵۱۲ مگابایت RAM
 • ۵ بازدید در هر لحظه